Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Wie zijn we en wat doen we?

AVVV staat voor de Algemene Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden. Als koepelorganisatie behartigen wij de belangen van de aangesloten beroepsorganisaties. We zijn daarmee spreekbuis, aanspreekpunt en platform voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen. Sinds november 2000 wordt de AVVV ook zo door de overheid erkend.

Wij zetten ons in voor een krachtige positie van verpleegkundigen en verzorgenden, op alle bestuurlijke niveaus. De AVVV is geen vakbond; we richten ons niet op de arbeidsrechtelijke belangen van de beroepsgroep, maar op de beroepsinhoudelijke aspecten.

De AVVV wendt zich tot de overheid en gezondheidszorginstellingen om meer invloed en betere werkomstandigheden te realiseren voor verpleegkundigen en verzorgenden. Bovendien richten wij ons op de beroepsgroep zelf, om te komen tot een groter zelfbewustzijn en een betere zorgkwaliteit.

Om ook in de toekomst de belangen van de zorg te kunnen behartigen, is het van groot belang dat we de krachten bundelen. Vandaar dat de AVVV bezig is met de overstap naar een andere organisatievorm. Meer informatie daarover vind je hier.

Ontstaan van de AVVV

In 1993 organiseerde NU’91, toen nog een beroepsorganisatie voor verpleegkundigen, maar later ook voor verzorgenden, een bijeenkomst voor 40 verpleegkundige en verzorgende beroepsorganisaties.

Zij kwamen vanaf dat moment eenmaal in de drie maanden bij elkaar om informatie uit te wisselen en landelijkse beleidskwesties te bespreken die voor alle beroepsorganisaties relevant waren. Al snel kreeg het overleg de naam ‘Club van 40’. Van een formele status was op dat moment nog geen sprake.

Vanaf medio 1994 vonden de vergaderingen plaats bij het Landelijk Centrum Verpleging & Verzorging (LCVV, nu: LEVV), waar de ‘Club’ gebruik kon maken van administratieve en adviserende ondersteuning.
In hetzelfde jaar ontstond binnen de Club van 40 een discussie over de meest geschikte samenwerkingsvorm.

Het overleg moest in elk geval meer structuur krijgen en minder vrijblijvend worden. Op verzoek van de van de Club van 40 installeerde het LCVV in februari 1995 de Commissie ‘Samenwerking Specifieke Organisaties Verplegende en Verzorgende Beroepen’. Deze commissie kreeg tot taak de samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken en met een voorstel te komen.

Oprichting AVVV

Onder leiding van prof. J. van Londen ging de commissie voortvarend aan de slag. Andere leden van de commissie waren mw. dr. Carla Frederiks, mw. Hanneke Hillmann en mw. mr. Luke Vandeputte-Niemegeers.

Op 22 juni 1995 adviseerde de commissie aan de beroepsorganisties de oprichting van een Algemene Vergadering van Verplegenden en Verzorgenden (later veranderd in: Algemene Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden), een op beroepsinhoud en regelmatig onderling overleg gebaseerd netwerkmodel.

De commissie sprak zich niet alleen uit over samenwerking tussen de – toen ruim 60 – specifieke beroepsorganisaties. Voor de breder georiënteerde beroepsorganisaties NU’91 en STING zag de commissie een rol als participant weggelegd en voor de vakbonden CFO en ABVAKABO een rol als waarnemer.

Op 7 december 1995 zeiden de beroepsorganisaties ja tegen de vereniging AVVV, op 7 maart 1996 werd het Presidium (het bestuur) van de AVVV geïnstalleerd en 6 mei 1996 was de formele oprichting van de AVVV een feit.

Erkenning AVVV door VWS

In november 2000 erkende de toenmalige minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de AVVV als het aanspreekpunt en de spreekbuis van de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen. Het jaar daarop werd de AVVV voor het eerst genoemd in de Zorgnota, de jaarlijkse begroting van het ministerie van VWS.

Samen met het ministerie ontwikkelde de AVVV een meerjarig actieprogramma, waaraan VWS een jaarlijkse subsidie van € 4,5 miljoen heeft verbonden.

Beleid van de AVVV

Er valt nog veel te verbeteren aan de invloed, ontplooiingsmogelijkheden en werkomstandigheden van verpleegkundigen en verzorgenden. Bij de beleidsvoornemens van de AVVV staat dan ook de vraag centraal: wat hebben verpleegkundigen en verzorgenden de komende jaren nodig om hun beroep goed te kunnen uitoefenen? We hebben voor de komende jaren de volgende doelen geformuleerd:

  •  Vergroting van de invloed van verpleegkundigen en verzorgenden op lokaal, regionaal en landelijk niveau
  • Vergroting van het zelfbewustzijn van beide beroepsgroepen
  • Verbetering van de condities voor een optimale beroepsuitoefening en -opleiding
  • Verbetering en borging van de kwaliteit van beroepsuitoefening
  • Verdere professionalisering van de AVVV-lidorganisaties
  • Opbouw en verdere professionalisering van de AVVV-organisatie

Deze zes speerpunten zijn gericht op de beroepsgroepen, hun omgeving en de organisatie van de AVVV zelf. Een vertaling van deze doelen in concreet beleid vindt u in het Activiteitenplan.

Om deze doelen te kunnen verwezenlijken, is een krachtige organisatie van groot belang. De AVVV zoekt daarom naar een nieuwe organisatievorm.

organigram